ASACP, FOSI Respond to .XXX Decision

April 3, 2007